Sto lupeňov jedného kvetu

   4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od smrti jednej z najvýznamnejších osobností Slovenska.


            foto: Beseda  žiakov SOŠ záhradníckej Piešťany s MUDr. P. Masarykom, CSc. v októbri 2017


Tými lupeňmi budú vaše komentáre - informácie o živote a práci Milana Rastislava Štefánika, jeho myšlienky, citáty z jeho tvorby ...

Pevne verím, že ich bude 100.

Pozor! Myšlienky sa nemôžu opakovať - tzn., ak to už niekto napísal, musíte hľadať novú informáciu.

Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
a
Mestská knižnica mesta Piešťany

       vyhlasujú
 10. ročník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže

KLASICI  V  KOMIKSE

 pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl  
    

 Téma na rok 2019:          Margita Figuli v komikse


Súťažné kategórie:
 1. kategória – deti od 6 do 10 rokov   (žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, klienti
                                                              výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti)                   
 2. kategória -  deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl,
                                                              žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií, klienti
                                                             výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti a mládež)
 3. kategória – mládež od 16 do 18 rokov (študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  
                                                           ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež) 
4. kategória - zahraniční Slováci    práce žiakov a mladých ľudí dlhodobo žijúcich
                                                           v zahraničí budú  osobitne vyhodnotené
5. kategória – práce zhotovené na PC

Poslanie súťaže
Súťaž Klasici v komikse je celoštátna súťaž tvorivosti detí a mládeže.
Jej cieľom je podporiť tvorivosť detí a mládeže a zároveň rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám. Iba bohaté vedomosti o slávnych osobnostiach, o ich prínose pre slovenskú kultúru prispievajú k  formovaniu vzťahu k vlasti a budovaniu národnej hrdosti.
Naším cieľom je, aby sa žiaci a mladí ľudia aktívne oboznámili so životom a tvorbou slovenských autorov, aby svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do im zrozumiteľnej reči a spracovali do výtvarno-literárnej podoby – tj.  podoby komiksu.
Klasici v komikse je súťaž, ktorá:
a/  spája  vzťah k literatúre, kultúre,  histórii a výtvarnému umeniu
b/  vedie k samostatnej tvorivej činnosti
c/  prispieva k rozvoju záujmu o životné osudy a diela známych  slovenských autorov
d/  podporuje účelné a efektívne využívanie voľného času
e/ rešpektuje novú koncepciu rozvoja školstva a umožňuje skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces
f/ vytvára podmienky prezentácie tvorivej činnosti formou výstavy a publikácie ocenených prác.   


Priebeh a  podmienky súťaže
Súťaž je dvojkolová. Prvé kolo prebehne v ZŠ, SŠ, UŠ, osemročných gymnáziách, špeciálnych školách a centrách záujmovej činnosti do  júna 2019
SOŠ záhradnícka Piešťany prijíma práce do 26. júna 2019.
Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže bude  21. septembra 2019.

Podmienky súťaže povoľujú:
  1. Zvoliť si na spracovanie životné osudy alebo text ktoréhokoľvek diela Margity Figuli
  2. Zvolené dielo alebo životné osudy
a/ spracovať v jazyku, ktorý použila autorka, citovať pasáže z diela
b/  prepracovať do súčasného jazyka mladej generácie
c/  prepracovať do veršovanej podoby
d/ parafrázovať
  1. Výtvarne využiť maľbu, kresbu, koláž, počítačové grafické programy a iné techniky.
  2. Voľne kombinovať jednotlivé body podmienok podľa záujmu autora.

Hodnotenie prác
Súťažné práce budú hodnotené všetkými členmi komisie.
Kritériá hodnotenia:  a/ originálnosť spracovania komiksu
b/ vecná správnosť /zhoda s originálom, realitou v životných osudoch/
c/ gramatická a štylistická úroveň
d/ výtvarná technika
e/ úroveň zvládnutia výtvarnej techniky
Práce zasielajte:   SOŠ záhradnícka, Brezová ul. 2, 92101 Piešťany

Zasielané práce do literárno-výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
- meno, priezvisko autora
- kategóriu
- úplnú adresu školy aj s PSČ
- triedu
- meno pedagóga, ktorý žiaka viedol
- telefonický, e-mailový  kontakt
Po vyplnení a odoslaní formulára https://goo.gl/forms/GQtn3jICCU4YlzcP2 stačí údaje vytlačiť a nalepiť na zadnú stranu komiksu.(Toto nie je povinné, je to odporúčanie.)
Práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, sú výsledkom tvorby uvedeného autora. Organizátor si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie aktivity a ich reprodukciu v tlači, na webe. Súťažné práce sa nevracajú.
Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu e-mailom (telefonicky) v mesiaci september.
V nasledujúcich mesiacoch bude výstava ocenených prác v Mestskej knižnici v Piešťanoch a následne v mestských knižniciach iných miest. Úspešné práce budú prezentované v partnerských médiách a na stránke http://klasicivkomikse.blogspot.sk/.
Vyhlásenie, propozície, priebeh, vyhodnotenie súťaže nájdete na internetových stránkach organizátorov (www.szaspn.sk, http://klasicivkomikse.blogspot.sk/)  a partnerov súťaže.

Kontakt na organizátora súťaže:
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová ul. 2, 921 77 Piešťany
Mgr. Anna Kašová
Ing. Eva Stručková                Web: www.szaspn.sk
Tel.: +421 33 7625695                   http://klasicivkomikse.blogspot.sk/
e-mail: kasova@szaspn.sk                     

Môj región

Poznať dobre svoje mesto, svoju obec, svoj región a predstaviť ho iným - to je cieľ tohto projektu. 
Doplňte tabuľku a vložte ju ako komentár.


Môj región__________________________________


Názov
Popis
Obrázok
Významná stavba



Typický výrobok



Suvenír



Ľudový zvyk / Ľudová pieseň / Kroj



Osobnosť z regiónu



Top firma





Vzory žiadostí




Tu máte možnosť stiahnuť si vzory rôznych žiadostí. Vzory sú vo formáte Microsoft Word, aby ste mohli do nich doplniť informácie. Plnoletí žiaci vypisujú a podpisujú žiadosť sami, za neplnoletých žiakov musia podať žiadosť zákonní zástupcovia.

Staroveká literatúra


Sumerská literatúra
Mezopotámia (dnešný Irak) bola centrom najstarších ľudských civilizácií (3500 – 539 pred n. l.). priekopníkmi písma boli Sumeri, ktorí okrem desiatkovej počítacej sústavy vynašli spôsob záznamu reči – obrázkové písmo, z ktorého sa vyvinulo písmo klinové.
Epos o Gilgamešovi
-          hrdinský epos
-          je považovaný za najstaršie dielo svetovej literatúry (asi 2000 rokov p. n. l.). Nepoznáme autora ani celú verziu diela. Témou je púť uruckého kráľa Gilgameša za nesmrteľnosťou a ideou je hľadanie odpovede na otázku zmyslu ľudského života. Nesmrteľnosť si človek môže zabezpečiť činmi, ktorými sa zaslúži o vlasť, ľudstvo, národ. Gilgamešov otec bol smrteľný muž a matka bohyňa, preto bol Gilgameš z väčšej časti boh a z menšej smrteľný človek. Výzorovo bol krásny muž, vysoký, ramenatý, s kučeravými vlasmi spletenými do vrkočov. Bohovia ho obdarovali silou a odvahou, bol tvrdý k ľuďom, od boha múdrosti dostal dôvtip a múdrosťou sa vyrovnal siedmim mudrcom.
-          Dej: Gilgameš bol prísnym kráľom mesta Uruk, vyžadoval od ľudí veľa práce. Obyvatelia požiadali o pomoc bohyňu, ktorá vytvorila silného polodivého človeka menom Enkidu. Ten zápasil s Gilgamešom a vyhral nad ním. Spriatelili sa, vybrali sa do libanonských hôr, aby zničili obra Chuvavu, ktorý spôsoboval ľuďom zlo a porazili ho. Gilgameš urazil bohyňu, tým privolal jej kliatbu a Enkidu zomrel. Gilgameš smútil nad smrťou priateľa. Rozhodol sa nájsť jediného človeka, ktorý prežil potopu sveta. Chce pochopiť tajomstvo večného  života. Musí vydržať bdieť 6 dní a 7 nocí, , potom vyloviť z dna oceána rastlinu, ktorú má zjesť. Nevydržal a rastlinu mu zjedol had - a tak nezískal nesmrteľnosť.
-          znaky eposu – veľká epika, čerpá z mytológie, ústne podanie, epická šírka, hrdina s nadprirodzenými schopnosťami, miešanie reality a fantázie, bohovia zasahujú do deja, majú ľudské vlastnosti i slabosti...)
-          Podobnosť s Bibliou – Gilgameš má božský pôvod; potopa sveta a jediný človek, ktorý potopu prežil; túžba po nesmrteľnosti, had...)
-          Otázky zmyslu života a smrti (Keď zomriem, budem ako Enkidu?)

Hebrejská literatúra

Biblia (PL_1. ročník)
-          Je kniha kníh
-          Je načítanejšia a najprekladanejšia kniha
-          Je posvätná kniha kresťanov i židov (Starý zákon – Tóra)
-          Je častým inšpiračným zdrojom – najmä v stredoveku, v baroku, ale i dnes

Obsahuje
Starý zákon                                                                 Nový zákon
-          od vzniku sveta                                                         -  od narodenia Ježiša Krista
-          po predpovede o príchode Krista                             - po vznik kresťanskej cirkvi
-          písaná po hebrejsky                                                   - písaná po grécky
-          okolo roku 1000 pnl.                                                 - okolo roku 100 nl.
-          46 kníh                                                                          27 kníh
o    4 evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš, Ján)
o   Skutky apoštolov, Listy, Zjavenie Jánovo

V Starom i Novom zákone sú: Knihy historické (Genesis, Exodus)
 Knihy prorocké (Kniha Jóbova)
  Knihy poučné (Šalamúnova veľpieseň, Kniha prísloví, Zjavenie Jána)

Indická literatúra

Najstaršími indickými pamiatkami sú Védy – posvätné knihy o poznaní. Indovia tu velebili svojich bohov, ktorí boli zosobnením prírodných úkazov a síl.  Mahábhárata (Veľké rozprávanie o Bharatovcoch)
-          najrozsiahlejší epos svetovej literatúry, vytvorený medzi 4. st. pnl. a 4 st. nl.
-          zároveň encyklopédia indických kultúrnych tradícií opisujúcich bratovražedné boje medzi vládnucimi rodmi
Rámájana (Putovanie Rámovo)
-          hrdinský epos o životných dobrodružstvách princa Rámu a jeho ženy Sity. Silnou zložkou diela je morálny svet, v ktorom sa pohybujú hlavné postavy deja (cnosť, pokora, oddanosť, ženina vernosť, sebaobetovanie).

Grécka (9. st. pnl. – 3. st. pnl.)
- k najstarším pamiatkam patria Homérove eposy:
Ilias
-          je hrdinský epos. Opisuje posledných 51 dní vojny medzi Trójou a Spartou. Kompozícia je založená na konflikte osobného citu a vlasteneckej povinnosti. Hrdinovia (Achilles, Patroklos, Hektor) sú hrdí, smelí vlastenci, ktorí prekonávajú nebezpečenstvá. Do konania ľudí zasahujú aj bohovia (Zeus, Afrodita). Svojou šírkou a hutnosťou predstavuje epos encyklopédiu života starých Grékov.
Odysea
-          je hrdinský epos dobrodružného charakteru. Jeho dej sa odohráva počas 41 dní desaťročného putovania kráľa Odysea po víťaznej
bitke pri Tróji, ktorý sa vracia domov, ale zásahom bohov musí prekonávať prekážky. Po mnohých dobrodružstvách, v ktorých preukáže šikovnosť, silu, ale najmä túžbu po domove, sa vracia k svojej žene Penelope.

Ezop (6. stor. p. n . l.) vo svojich BÁJKACH - príbehoch z ríše zvierat kritizoval zlé ľudské vlastnosti. Využíval alegóriu a z príbehu vždy vyplýva poučenie.

Najväčšie úspechy v antike dosiahla dráma, najmä tragédia.
K jej predstaviteľom patria Aischylos (Pripútaný Prometeus, Oresteia), Euripides (Medea, Elektra) Sofokles, ktorý patrí v súčasnosti k najznámejším.
Predstaviteľom komédie bol Aristofanes - hry: Lysistrata, Ženský snem ...

Antigona

Hlavnej postavy
Názov podľa
Sofokles
Autor
Starovek – grécka antika
Lit. obdobie
Dráma
Lit. druh
Tragédia
Druhový útvar /žáner
Historický z mytológie
Námet
Kráľovský hrad v Tébach
Prostredie deja
Kráľovského (kráľ, kráľov syn + deti bývalého kráľa) veštec Teresias
Postavy z prostredia
Úcta k bohom a k zákonom – dodržiavanie zákonov
Téma
  Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní.
Nehrešte, uráža to bohov!
Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová, neminie veľký trest a konať s rozvahou sa naučí až na staré kolená.
Človek má vždy konať s rozvahou, aby svoje neuvážené skutky neskôr neľutoval.
Idea
Prológ  + 5 dejstiev + Epilóg
Kompozícia
Próza i poézia v jednom diele
Forma
Eteokles a Polyneiko - Vzájomne sa zabili v súboji
Antigona - Obesila sa v kamennej hrobke na svoj závoj
Haimon - Prebodol sa mečom, keď našiel Antigonu mŕtvu
Eurydika - Po správe, že jej syn Haimon je mŕtvy, našli ju v kaluži krvi
Kreón - Pomiatol sa po smrti syna i manželky
Záver / smrť
(koho a ako)



Náčelník zboru
Šíri zvesť ďalej
Antigona - Typická postava antiky – ideál kalokagatia
A/ múdra – vie, že zákony bohov sú nad ľudskými
B/ silná – nebojí sa postaviť kráľovmu rozkazu; dokáže sa postaviť svojmu strachu, sama pochová brata...
C/ duševne krásna – jej názory hovoria o jej duši – Neprišla som na svet nenávidieť, ale milovať; rovnako si váži oboch bratov; obhajuje spravodlivosť
D/ individualista – sama v boji za spravodlivosť
Charakteristika hlavnej postavy
(dôkaz znakov antickej postavy)




Jednota miesta – celé - palác v Tébach
Jednota času – zachytáva 24 hodín
Jednota deja  - iba jeden príbeh, bez odbočení
Trojjedinosť drámy
„Ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť.“
Pekné myšlienky


Rímska lit. (3. st. p.n.l. – 5. st. n.l.):
nadväzuje na grécku literatúru. Jej vrchol predstavuje poézia. K populárnym básnikom patrili Vergílius, Horácius a Ovídius.


Tri múdre kozliatka kozičky Lízy a capka Kosturicu

Prázdniny sme trávili
s Lízou a Kosturicom
   

a teraz sa tešíme z ich rodinky

         

Dvaja sú capkovia a v strede je kozička,
mená ešte nemajú, sú na svete iba piaty deň.