Môj región

Poznať dobre svoje mesto, svoju obec, svoj región a predstaviť ho iným - to je cieľ tohto projektu. 
Doplňte tabuľku a vložte ju ako komentár.


Môj región__________________________________


Názov
Popis
Obrázok
Významná stavbaTypický výrobokSuvenírĽudový zvyk / Ľudová pieseň / KrojOsobnosť z regiónuTop firma

Vzory žiadostí
Tu máte možnosť stiahnuť si vzory rôznych žiadostí. Vzory sú vo formáte Microsoft Word, aby ste mohli do nich doplniť informácie. Plnoletí žiaci vypisujú a podpisujú žiadosť sami, za neplnoletých žiakov musia podať žiadosť zákonní zástupcovia.

Staroveká literatúra


Sumerská literatúra
Mezopotámia (dnešný Irak) bola centrom najstarších ľudských civilizácií (3500 – 539 pred n. l.). priekopníkmi písma boli Sumeri, ktorí okrem desiatkovej počítacej sústavy vynašli spôsob záznamu reči – obrázkové písmo, z ktorého sa vyvinulo písmo klinové.
Epos o Gilgamešovi
-          hrdinský epos
-          je považovaný za najstaršie dielo svetovej literatúry (asi 2000 rokov p. n. l.). Nepoznáme autora ani celú verziu diela. Témou je púť uruckého kráľa Gilgameša za nesmrteľnosťou a ideou je hľadanie odpovede na otázku zmyslu ľudského života. Nesmrteľnosť si človek môže zabezpečiť činmi, ktorými sa zaslúži o vlasť, ľudstvo, národ. Gilgamešov otec bol smrteľný muž a matka bohyňa, preto bol Gilgameš z väčšej časti boh a z menšej smrteľný človek. Výzorovo bol krásny muž, vysoký, ramenatý, s kučeravými vlasmi spletenými do vrkočov. Bohovia ho obdarovali silou a odvahou, bol tvrdý k ľuďom, od boha múdrosti dostal dôvtip a múdrosťou sa vyrovnal siedmim mudrcom.
-          Dej: Gilgameš bol prísnym kráľom mesta Uruk, vyžadoval od ľudí veľa práce. Obyvatelia požiadali o pomoc bohyňu, ktorá vytvorila silného polodivého človeka menom Enkidu. Ten zápasil s Gilgamešom a vyhral nad ním. Spriatelili sa, vybrali sa do libanonských hôr, aby zničili obra Chuvavu, ktorý spôsoboval ľuďom zlo a porazili ho. Gilgameš urazil bohyňu, tým privolal jej kliatbu a Enkidu zomrel. Gilgameš smútil nad smrťou priateľa. Rozhodol sa nájsť jediného človeka, ktorý prežil potopu sveta. Chce pochopiť tajomstvo večného  života. Musí vydržať bdieť 6 dní a 7 nocí, , potom vyloviť z dna oceána rastlinu, ktorú má zjesť. Nevydržal a rastlinu mu zjedol had - a tak nezískal nesmrteľnosť.
-          znaky eposu – veľká epika, čerpá z mytológie, ústne podanie, epická šírka, hrdina s nadprirodzenými schopnosťami, miešanie reality a fantázie, bohovia zasahujú do deja, majú ľudské vlastnosti i slabosti...)
-          Podobnosť s Bibliou – Gilgameš má božský pôvod; potopa sveta a jediný človek, ktorý potopu prežil; túžba po nesmrteľnosti, had...)
-          Otázky zmyslu života a smrti (Keď zomriem, budem ako Enkidu?)

Hebrejská literatúra

Biblia (PL_1. ročník)
-          Je kniha kníh
-          Je načítanejšia a najprekladanejšia kniha
-          Je posvätná kniha kresťanov i židov (Starý zákon – Tóra)
-          Je častým inšpiračným zdrojom – najmä v stredoveku, v baroku, ale i dnes

Obsahuje
Starý zákon                                                                 Nový zákon
-          od vzniku sveta                                                         -  od narodenia Ježiša Krista
-          po predpovede o príchode Krista                             - po vznik kresťanskej cirkvi
-          písaná po hebrejsky                                                   - písaná po grécky
-          okolo roku 1000 pnl.                                                 - okolo roku 100 nl.
-          46 kníh                                                                          27 kníh
o    4 evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš, Ján)
o   Skutky apoštolov, Listy, Zjavenie Jánovo

V Starom i Novom zákone sú: Knihy historické (Genesis, Exodus)
 Knihy prorocké (Kniha Jóbova)
  Knihy poučné (Šalamúnova veľpieseň, Kniha prísloví, Zjavenie Jána)

Indická literatúra

Najstaršími indickými pamiatkami sú Védy – posvätné knihy o poznaní. Indovia tu velebili svojich bohov, ktorí boli zosobnením prírodných úkazov a síl.  Mahábhárata (Veľké rozprávanie o Bharatovcoch)
-          najrozsiahlejší epos svetovej literatúry, vytvorený medzi 4. st. pnl. a 4 st. nl.
-          zároveň encyklopédia indických kultúrnych tradícií opisujúcich bratovražedné boje medzi vládnucimi rodmi
Rámájana (Putovanie Rámovo)
-          hrdinský epos o životných dobrodružstvách princa Rámu a jeho ženy Sity. Silnou zložkou diela je morálny svet, v ktorom sa pohybujú hlavné postavy deja (cnosť, pokora, oddanosť, ženina vernosť, sebaobetovanie).

Grécka (9. st. pnl. – 3. st. pnl.)
- k najstarším pamiatkam patria Homérove eposy:
Ilias
-          je hrdinský epos. Opisuje posledných 51 dní vojny medzi Trójou a Spartou. Kompozícia je založená na konflikte osobného citu a vlasteneckej povinnosti. Hrdinovia (Achilles, Patroklos, Hektor) sú hrdí, smelí vlastenci, ktorí prekonávajú nebezpečenstvá. Do konania ľudí zasahujú aj bohovia (Zeus, Afrodita). Svojou šírkou a hutnosťou predstavuje epos encyklopédiu života starých Grékov.
Odysea
-          je hrdinský epos dobrodružného charakteru. Jeho dej sa odohráva počas 41 dní desaťročného putovania kráľa Odysea po víťaznej
bitke pri Tróji, ktorý sa vracia domov, ale zásahom bohov musí prekonávať prekážky. Po mnohých dobrodružstvách, v ktorých preukáže šikovnosť, silu, ale najmä túžbu po domove, sa vracia k svojej žene Penelope.

Ezop (6. stor. p. n . l.) vo svojich BÁJKACH - príbehoch z ríše zvierat kritizoval zlé ľudské vlastnosti. Využíval alegóriu a z príbehu vždy vyplýva poučenie.

Najväčšie úspechy v antike dosiahla dráma, najmä tragédia.
K jej predstaviteľom patria Aischylos (Pripútaný Prometeus, Oresteia), Euripides (Medea, Elektra) Sofokles, ktorý patrí v súčasnosti k najznámejším.
Predstaviteľom komédie bol Aristofanes - hry: Lysistrata, Ženský snem ...

Antigona

Hlavnej postavy
Názov podľa
Sofokles
Autor
Starovek – grécka antika
Lit. obdobie
Dráma
Lit. druh
Tragédia
Druhový útvar /žáner
Historický z mytológie
Námet
Kráľovský hrad v Tébach
Prostredie deja
Kráľovského (kráľ, kráľov syn + deti bývalého kráľa) veštec Teresias
Postavy z prostredia
Úcta k bohom a k zákonom – dodržiavanie zákonov
Téma
  Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní.
Nehrešte, uráža to bohov!
Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová, neminie veľký trest a konať s rozvahou sa naučí až na staré kolená.
Človek má vždy konať s rozvahou, aby svoje neuvážené skutky neskôr neľutoval.
Idea
Prológ  + 5 dejstiev + Epilóg
Kompozícia
Próza i poézia v jednom diele
Forma
Eteokles a Polyneiko - Vzájomne sa zabili v súboji
Antigona - Obesila sa v kamennej hrobke na svoj závoj
Haimon - Prebodol sa mečom, keď našiel Antigonu mŕtvu
Eurydika - Po správe, že jej syn Haimon je mŕtvy, našli ju v kaluži krvi
Kreón - Pomiatol sa po smrti syna i manželky
Záver / smrť
(koho a ako)Náčelník zboru
Šíri zvesť ďalej
Antigona - Typická postava antiky – ideál kalokagatia
A/ múdra – vie, že zákony bohov sú nad ľudskými
B/ silná – nebojí sa postaviť kráľovmu rozkazu; dokáže sa postaviť svojmu strachu, sama pochová brata...
C/ duševne krásna – jej názory hovoria o jej duši – Neprišla som na svet nenávidieť, ale milovať; rovnako si váži oboch bratov; obhajuje spravodlivosť
D/ individualista – sama v boji za spravodlivosť
Charakteristika hlavnej postavy
(dôkaz znakov antickej postavy)
Jednota miesta – celé - palác v Tébach
Jednota času – zachytáva 24 hodín
Jednota deja  - iba jeden príbeh, bez odbočení
Trojjedinosť drámy
„Ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť.“
Pekné myšlienky


Rímska lit. (3. st. p.n.l. – 5. st. n.l.):
nadväzuje na grécku literatúru. Jej vrchol predstavuje poézia. K populárnym básnikom patrili Vergílius, Horácius a Ovídius.


Tri múdre kozliatka kozičky Lízy a capka Kosturicu

Prázdniny sme trávili
s Lízou a Kosturicom
   

a teraz sa tešíme z ich rodinky

         

Dvaja sú capkovia a v strede je kozička,
mená ešte nemajú, sú na svete iba piaty deň.
Slovenská próza po r. 1945 _ Alfonz Bednár - SKLENÝ VRCH

Alfonz Bednár  - SKLENÝ VRCH 

Román – denník:
Kompozícia románu – ____________________________ tvoria rámec románu, v strede sú ______________ ______________ hlavnej hrdinky ______________ ______________. (Ona a jej manžel, inžinier Jozef Solan pracujú na stavbe hydrocentrály. Ema utrpí nehodu a odvezú ju do nemocnice. Jej manžel nájde denník, ktorý si Ema písala v posledných mesiacoch a začne ho čítať. Tieto denníkové záznamy tvoria jadro románu. O dva dni, keď inžinier J. Solan dočíta denník, dostane z nemocnice správu, že Ema zomrela)

Román retrospektívny: Pohľad _________ - z prítomnosti do minulosti – Ing. J. Solan číta denník svojej manželky.

Román – psychologický:
V denníku sa prelínajú spomienky na ďalekú i blízku minulosť s bezprostredne prežívanou súčasnosťou.
Dozvedáme sa o citovom živote hlavnej hrdinky, o jej vzťahu k trom mužom  -
a/ ______________Milanovi Kališovi ( rozprával jej filozofické rozprávky, bola zamilovaná, zabili ho Nemci)
b/ k snúbencovi Zoltánovi Ballovi (láska z vďačnosti - po hádke sa rozišli)
c/ ______________Jozefovi Solanovi, (jeho má úprimne rada, no má pred ním tajomstvo, ktoré mu chce povedať v Tichej doline)

Román – s tajomstvom:
A/ Dielo je román – denník, ktorý si Ema Klaasová písala hlavne preto, aby svojmu manželovi J. Solanovi prezradila svoje životné tajomstvá, no najmä, aby mu vysvetlila, prečo ____________________________.
B/ V príbehu počas celého deja je jedna z postáv tajomná, nič o nej nevieme, všetko sa dozvedáme až na konci.
C/ Mnohé príbehy, udalosti nie sú dopovedané a my čakáme na ich ukončenie.

Román s prvkami rozprávky:
·         rozprávka o ________________________;  vykreslenie Tichej doliny pomocou umeleckých opisov,
·         symbolika čísla ___ - _____ vrchy v Tichej doline, tri etapy Eminho života, traja muži v jej živote, tri návraty do Tichej doliny,...
·         Sklený vrch – symbol veľkých prekážok v živote človeka, ťažkého prekonávania istých situácií, symbol našich ______________, ktoré len veľmi ťažko dosahujeme.

Román povstalecký:
____________________________je stále v pozadí konania a myslenia postáv.
Zobrazuje vojnu a (SNP) – nie však priamo, ale v spomienkach hlavných hrdinov riešiacich súčasné problémy. Hovorí o ľuďoch, ktorí niečo prežili a minulosť (to prežité) sa vracia do ich súčasného života – ovplyvňuje ich terajšie konanie. Autor konfrontuje prítomnosť s minulosťou.
V kompozícii (stavbe) diela často prerušuje chronologický sled udalostí, prelínajú sa deje minulé so spomienkami. Prelínajú sa tri časové pásma :
a/ život Emy cez ______________ (1943 – 1945)
b/ život Emy po ______________ (1947)
c/ začiatok budovania ______________(1951)

______________ ______________je miesto, kam denníkové záznamy smerujú, kde sa udalosti odohrávali, kam Ema chce s manželom ísť.
a/ tu prežila lásku s Milanom Kališom, tam je i jeho hrob
b/ tu sa spoznala s Jozefom Solanom, sem chce s ním ísť, aby mu povedala svoje najväčšie tajomstvo
c/ sem cestovala so Zoltánom Ballom, keď sa pohádali a on do vlaku nenastúpil

Postavy:
______________________ je hlavnou postavou románu. Je veľmi citovo založená žena, miluje troch mužov, ktorí výrazne zasiahli do jej života, miluje prírodu, najmä Tichú dolinu, hlboko prežíva kontakt s mužmi a i s prírodou. Otec Emy Klaasovej bol prívrženec fašizmu. Matku odvliekli Nemci a Ema ušla do Tichej doliny
 ______________________ – bývalý gymnaziálny profesor, Ema Klaasová s ním prežila prvú lásku, spolu chodili značiť turistické chodníky, volal ju indiánskymi menami. Keď odišiel do hôr ako partizán, dohodli si termín stretnutia, ale nikdy sa už nestretli – umučili ho Nemci.
Zolo Ballo – bol Emin snúbenec, rozišla sa s ním po hádke pred odchodom na lyžovačku.
Ing. ____________________Emin manžel, povahovo podobný Milanovi. Spolu žili v provizórnom byte neďaleko stavby elektrárne. Celý život hľadal odpoveď na otázku „Kto je Ema?“ Dozvedel sa o tom až po jej smrti z jej denníka.  Doplnené 

Román – denník:
Kompozícia románu – prológepilóg tvoria rámec románu, v strede sú denníkové záznamy hlavnej hrdinky Emy Klaasovej. (Ona a jej manžel, inžinier Jozef Solan pracujú na stavbe hydrocentrály. Ema utrpí nehodu a odvezú ju do nemocnice. Jej manžel nájde denník, ktorý si Ema písala v posledných mesiacoch a začne ho čítať. Tieto denníkové záznamy tvoria jadro románu. O dva dni, keď inžinier J. Solan dočíta denník, dostane z nemocnice správu, že Ema zomrela)

Román retrospektívny: Pohľad späť - z prítomnosti do minulosti – Ing. J. Solan číta denník svojej manželky.

Román – psychologický:
V denníku sa prelínajú spomienky na ďalekú i blízku minulosť s bezprostredne prežívanou súčasnosťou.
Dozvedáme sa o citovom živote hlavnej hrdinky, o jej vzťahu k trom mužom  -
a/ partizánovi Milanovi Kališovi ( rozprával jej filozofické rozprávky, bola zamilovaná, zabili ho Nemci)
b/ k snúbencovi Zoltánovi Ballovi (láska z vďačnosti - po hádke sa rozišli)
c/ k manželovi Jozefovi Solanovi, (jeho má úprimne rada, no má pred ním tajomstvo, ktoré mu chce povedať v Tichej doline)

Román – s tajomstvom:
A/ Dielo je román – denník, ktorý si Ema Klaasová písala hlavne preto, aby svojmu manželovi J. Solanovi prezradila svoje životné tajomstvá, no najmä, aby mu vysvetlila, prečo nemôže mať deti.
B/ V príbehu počas celého deja je jedna z postáv tajomná, nič o nej nevieme, všetko sa dozvedáme až na konci.
C/ Mnohé príbehy, udalosti nie sú dopovedané a my čakáme na ich ukončenie.

Román s prvkami rozprávky:
·         rozprávka o Sklenom vrchu;  vykreslenie Tichej doliny pomocou umeleckých opisov,
·         symbolika čísla 3 - tri vrchy v Tichej doline, tri etapy Eminho života, traja muži v jej živote, tri návraty do Tichej doliny,...
·         Sklený vrch – symbol veľkých prekážok v živote človeka, ťažkého prekonávania istých situácií, symbol našich túžob, ktoré len veľmi ťažko dosahujeme.

Román povstalecký:
Slovenské národné povstanie je stále v pozadí konania a myslenia postáv.
Zobrazuje vojnu a (SNP) – nie však priamo, ale v spomienkach hlavných hrdinov riešiacich súčasné problémy. Hovorí o ľuďoch, ktorí niečo prežili a minulosť (to prežité) sa vracia do ich súčasného života – ovplyvňuje ich terajšie konanie. Autor konfrontuje prítomnosť s minulosťou.
V kompozícii (stavbe) diela často prerušuje chronologický sled udalostí, prelínajú sa deje minulé so spomienkami. Prelínajú sa tri časové pásma :
 a/ život Emy cez vojnu (1943 – 1945)
 b/ život Emy po oslobodení (1947)
 c/ začiatok budovania socializmu (1951)

Tichá dolina je miesto, kam denníkové záznamy smerujú, kde sa udalosti odohrávali, kam Ema chce s manželom ísť.
a/ tu prežila lásku s Milanom Kališom, tam je i jeho hrob
b/ tu sa spoznala s Jozefom Solanom, sem chce s ním ísť, aby mu povedala svoje najväčšie tajomstvo
c/ sem cestovala so Zoltánom Ballom, keď sa pohádali a on do vlaku nenastúpil

Postavy:
Ema Klaasová je hlavnou postavou románu. Je veľmi citovo založená žena, miluje troch mužov, ktorí výrazne zasiahli do jej života, miluje prírodu, najmä Tichú dolinu, hlboko prežíva kontakt s mužmi a i s prírodou. 
Otec Emy Klaasovej bol prívrženec fašizmu. Matku odvliekli Nemci a Ema ušla do Tichej doliny
 Milan Kališ – bývalý gymnaziálny profesor, Ema Klaasová s ním prežila prvú lásku, spolu chodili značiť turistické chodníky, volal ju indiánskymi menami. Keď odišiel do hôr ako partizán, dohodli si termín stretnutia, ale nikdy sa už nestretli – umučili ho.
Zolo Ballo – bol Emin snúbenec, rozišla sa s ním po hádke pred odchodom na lyžovačku.
Ing. Jožo Solan – Emin manžel, povahovo podobný Milanovi. Spolu žili v provizórnom byte neďaleko stavby elektrárne. Celý život hľadal odpoveď na otázku „Kto je Ema?“ Dozvedel sa o tom až po jej smrti z jej denníka.