Osnova spracovania literárneho diela


 1. bibliografický záznam knihy (autor, názov diela, vydavateľ, miesto, rok vydania, počet strán….)
 2. zaradiť dielo do literárneho kontextu (autor, obdobie, smer)
 3. literárny druh a žáner
 4. téma
 5. idea - autorov zámer, poučenie, posolstvo
 6. postava – hlavná – charakteristika, typ (idealizovaný, charakterový, sociálny typ)
 7. postavy  vedľajšie -  charakteristika, typ 
 8. prostredie a priestor, v ktorom sa dej alebo udalosť odohráva ( forma a spôsoby zobrazenia)
 9. čas – reálny, historický
 10. kompozičné postupy (kronikársky, retrospektívny, reťazový)
 11. stručný dej (s ukážkami – odkazmi na strany v lit. diele), udalosti, konflikt
 12. fázy dejovej organizácie literárneho diela (úvod, zápletka, vyvrcholenie, nečakaný dejový zvrat, rozuzlenie)
 13. horizontálne členenie textu (odseky, kapitoly, diely)
 14. vertikálne členenie textu – pásmo rozprávača  (subjektívny, vševediaci…), pásmo postáv (dialog, vnútorný monológ…)
 15. jazyk literárneho textu (lexikálno-syntaktické prostriedky)
 16. postupy / motívy (opisné, akčné, úvahové, prírodných udalostí….)
 17. názor čitateľa na dielo - argumentácia

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára