1. ročník – na reparát
Plánovanie - plán, druhy plánov, plánovanie vlastnej budúcnosti
Štýlotvorné činitele - charakterizovať
Komunikácia - bariéry v komunikácii, druhy komunikácie, princípy komunikácie, súkromná / verejná; ústna / písomná; verbálna / neverbálna; princíp kooperá­cie, zdvorilosti, irónie, asertivity
Spôsoby záznamu textu - osnova, tézy, konspekt, parafráza, citácia, mapa mysle, bibliografický záznam, kľúčové slová
slovo, sémantický trojuholník, funkcie slova
Slovná zásoba - Aktívna/pasívna slovná zásoba, Slovníky
Vrstvy slovnej zásoby - spisovné a nespisovné slová, opozitá, homonymá, antonymá, paronymá, jadro slovnej zásoby, hovorové slová, poetizmy, termíny, archaizmy, historizmy, kancelarizmy, žargón, vulgarizmy, slang, dialekt
Jazykový štýl, druhy štýlov
Slohový postup, slohový útvar
Obohacovanie SZ. Tvorenie slov - multiverbizácia, univerbizácia, skratka, značka, značkové slovo, združené pom., ľudové a inte­lektuálne fra­zeologizmy, metafora, metonýmia, synekdocha, 
Literatúra ako umenie - umelecká hodnota diela, druhy umenia, funkcie umenia
Literárny systém a podsystémy – lit. druhy, lit. útvary
Trópy –personifikácia; metafora a prirovnanie; epiteton, symbol, alegória, litotes, perifráza
Figúry – anafora, epifora, epizeuxa, epanastrofa, inverzia, symploké, zvukomaľba, aliterácia, paronomázia, rečnícke zvolanie, otázka, apostrofa, elipsa
Epická báseň – S. Chalupka, Gavlovič, Benický
Bájka – znaky predstavitelia
Balada, znaky balady, druhy balád – J. Botto, J. Kráľ,  M. Rázus
Legenda – Moravsko.panónske legendy, Biblia, Leg o sv. Svoradovi a Benediktovi,
Báj, mýtus
Opis a charakteristika – znaky, rozdiely
Prozódia – sylabický, sylabotonický a časomerný verš, stopy, rytmus a rým

Lyricko-epická skladba – Smrť Jánošíkova, Detvan, Hájnikova žena, Slávy dcéra, rozbory diel