BAROK

16. – 18. STOR
Barok z barocco = perla nepravidelného tvaru

Vanitas vanitátum = márnosť nad márnosť

Dekoratívnosť = ozdobnosť
Pompéznosť= nádhera, honosnosť
Patetickosť = nadnesenosť

Storočie  vojen (náboženské vojny – 30 ročná vojna, križiacke výpravy; dobyvačné vojny - turecké nájazdy...)
                Reformácie (reformácia - snaha o nápravu cirkvi;1521 augsburský mier = ev. cirkev)  a protireformácie
                Chorôb (morové epidémie)

Druhy a žánre
Cestopisy a memoáre
Náučná literatúra
Náboženská lyrika
Didakticko-reflexívna lyrika

Predstavitelia
Torguato Tasso – Oslobodený Jeruzalem
John Milton – Stratený raj
Ján Ámos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce;
-          Didaktica Magna; Brána jazykov otvorená, Informatórium školy mateřské, Svet v obrazoch...
-          Učiteľ národov (školské systémy; didaktické zásady – názornosti, veku primeranosti, postupnosti ...; zákaz telesných trestov...)         

„Výskumom som sa poučil, že s krásou všetkých európskych jazykov nielen súperiť, ale aj vyhrať môže jedine slovanský.  Lebo
NEUSTUPUJE  PRED  VÁŽNOSŤOU  A  VELEBNOSŤOU  ŠPANIELČINY, 
JAGAVOSŤOU  A  ĽAHKOSŤOU  FRANCÚZŠTINY,
VZNEŠENOSŤOU  A  PÔSOBIVOSŤOU  ANGLIČTINY,
BOHATSTVOM  ZMYSLOV A  DÔRAZOM  NEMČINY,
MIERNOSŤOU A PRESNOSŤOU TALIANČINY;
KONEČNE  PANOVAČNEJ  PRÍSNOSTI  MAĎARČINY,                       
toľko má úplných kvalít ...“

Matej Bel v latinskom predslove ku knihe Pavla Doležala Grammatica slavico-bohemica

Hugolín Gavlovič

Doplňte vhodné slová
Františkánsky mních
Pôvodom Poliak
Vychovávateľ v bohatých meštianskych rodinách.
Námety na napísanie vyše 1200 mravoučných básní získal počas pobytu v horách, kde sa liečil z pľúcnej choroby. Sú to diadakticko - reflexívne básne
(výchovnovzdelávacieúvahové básne), ktoré prinášajú rady do života, odsudzujú opilstvo, lenivosť, chamtivosť... a vyzdvihujú význam vzdelania.
Každá báseň začína poučením (tzv. nápadkom), za ktorým nasleduje vysvetlenie myšlienky v troch štvorveršiach.
Vyšli pod názvom Valaská škola mravúv stodola   

Vysvetlite význam slov (použi http://slovniky.juls.savba.sk/ ):
valach valach – pastier na salaši ale aj vykastrovaný kôň; Valach – priezvisko ale aj národnosť
škola vzdelávacia inštitúcia
mravy správanie
stodola veľká zvyšajne drevená stavby, ktorá slúži na uskladnenie

Ako súvisí názov s informáciami, ktoré máte o diele Hugolína Gavloviča – Valaská škola mravúv stodola    
Kniha obsahuje vyše 1200 (zmestilo sa ich veľa do zbierky, ako sa zmestí veľa do stodoly) mravoučných basní, ktoré učia, ako sa správať (mravy je archaizmus slova správanie). Učia obyčajnej ľudovej múdrosti  valachov (pastierov).


Nápadky z básní H. Gavloviča 
Velmi je hlúpy, kto vlast svú tupí.
             Jednako se všeci roďá, nejednako k smrti choďá.
Peníze všechno múžou.
Pekne sa drž v ceste v dedinách i v meste. (o spoločenskom správaní)
Kde gazdiná korhelkyňa, tam prázdna je kuchyňa. (o opilstve)
Voják dvúr Bohúm na obeť se kŕmi. (odpor proti vojne)
Vlasť svoja každému milá.
Pracování stálé dáva úžitky nemalé. (o práci)
Čo dobrého čítaš., to si pamatuj.
Jak chce. literatúru vedeť, musíš pri učení sedeť. (o vzdelaní)
Nad literárne umení vetší bohatstvo není. (o literatúre)

Pozrite si báseň a farebne vyznačte vonkajšiu kompozíciu básne.

Hle, človek opilý – žádnému nemilý              nápadok = hlavná myšlienka = názov básne

Jestli se chceš, jako svedčí, opilstva varovat,
tak sebe daj opilého človeka malovat:                      
Nech bude neočesaný a sliny po brade,                    
neumytý, nespúsobný, zaválaný všade.                    

Slabé nohy, mrtvý jazyk a krvavé oči,                      
vždycky letíc dolu nosem, čo s nohú pokročí.          
V hlave víno, v bruchu rozum, v údoch žádnej sily,                tri  štvorveršia
tento nápis daj pod neho: Hle, človek opilý.             

Tento človek neni človek, neb rozum utratil,                     
když se s zbytečným nápojem v hovado obrátil.     
A jak spadne do kaluže, bude postel jeho,                
a i svine tam líhajú z obyčaje svého.                         
  1. Čo má urobiť človek, aby sa vyvaroval opilstva?_dať si namaľovať opitého človeka

       3.  Vypíš prívlastky, ktorými označuje opilca: neočesaný, neumytý, nespúsobný, zaválaný

  1. Napíš, v ktorých veršoch je opis a v ktorých charakteristika!
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________


  1. Ako nazývame spôsob charakteristiky, keď priamo (prídanými menami) vymenujeme vlastnosti?
Priama charakteristika

  1. Ku komu prirovnáva opitého človeka? svini a hovädu

  1. Vypíš nepriamu charakteristiku z básne Hugolína Gavloviča
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

PETER BENICKÝ (1606-1664)
            Slovenské verše
"Významnou črtou básní je sklon k spoločenskej kritike a satire... ...Básne sú napísané v silne slovakizovanej češtine.
Básnický štýl   pôsobí pomerne jednoducho. Využíva štylistické prostriedky ľudového hovorového jazyka - najmä mierne preštylizované príslovia a porekadlá."
-           súhrn všeobecných právd a poučení o výchove, boji, cnostiach, manželstve, spoločnosti, vzdelaní, pracovitosti, vysmieva sa z vysokej šľachty
-           vyjadruje kladný vzťah k umeniu, vzdelaniu, poddanstvu
                                                                             
15                                          Žádný bohatého,
                                                                              zlato, stríbro jeho
                                                                              nemá chválit žádného,
                                                                              lebo mnohý kramár
                                                                              má veliký tovar
                                                                               ale však není jeho.
                                                                               Švec také s kožami
                                                                              má své zamestnání,
                                                                              maso pak je jiného.
                                                                              Chválíš-li, chvál pro cnost,
                                                                              skušenost a múdrost                       Múdry ako Šalamún
                                                                              Šalamúna múdreho.