Ján Botto
Smrť Jánošíkova

Počúvanie  na https://www.youtube.com/watch?v=coevw3MIIJU


I. na slobode

Od Tatier k Dunaju siroty spievajú:
Dajže, Bože, šťastia hôrnemu šuhaju!          
Šťastia, Bože, šťastia zrána i zvečera,
a to takou mierou, ako nám on merá.
Merá nám on, merá dukáty z klobúka,  
červenú angliu od buka do buka!

Nad horou na skale perečko sa belie:
kloňte sa, chalupy, traste sa, kaštiele!
Bo kohos’ Jánošík na paloš načiara,   
tomu nespomôžu ani tria cisára;
a komu odpíše lístoček trirohý,
toho nezachránia múry do oblohy.   

II. väzenie

Zbíjal som ja, zbíjal, boj za pravdu bíjal,   
čiernu krv tyranov trávniček popíjal;    
zbíjal som ja, zbíjal sedem rôčkov v lete:
a vy že odkedy ten biedny ľud drete?         
                                                            
III. rozlúčka duše ľudu s Jánošíkom

Či to anjel poslaný s palmami pokoja?
Či prišla, mŕtvy ľud môj, k nemu duša tvoja?

Janíčko, Janíčko, ty moje srdiečko –
ohlás sa, kdeže si, nesiem ti perečko!
Nesiem ti perečko v svojej pravej rúčke:
jaj, beda, prebeda, už sme na rozlúčke!
Jedna cesta hore, druhá cesta dole:
I púšťa dnu okienkom kvietky ľaliové
i načúva schýlená, čo jej milý povie.
A sotva sa tie kvety v čiernej tme stratili,
už hlas známy zastená z hĺbky tej mohyly:
„Zbohom!“ – A deva „Zbohom!“ vzdychne jak ozvena
a ako kvet podťatý padá na kolená.             

IV. sen o slobode

On spí - mladý syn Tatier, zbičovaný zlostne;
tu skovaný v okovoch, ale voľný vo sne.

Oj, spi, duša mladušká, spi pekný dlhý sen -
keď v skutku nie, svoj život skonč trebárs vo sne len!
Spí opretý na kláte, odetý zo zlata,
ale na ňom nadzemská ligoce sa šata.                      
Tieň kríža mu na prsiach, na čele blesk žiari,
rúčky, nôžky krvavé - a úsmev na tvári.

V. úvaha o smrti – treste za slobodu

Sloboda, sloboda, slobodienka moja,        
pre teba mne páni šibenice stroja!

Preto, že som ťa schytil, keď ťa psi trhali,
i vyniesol omdletú medzi Tatier skaly,
vlastným dychom ťa choval, na srdci zahrieval
a ťažké tvoje rany slzami polieval:
Preto mrieť? - Oj, rád zomriem, bos' sa ty mne milá
za to jedným pozrením dávno odmenila.

VII. poprava

Jánošík stojí pred šibenicou a...

Slnce v zlatej kolíske nad horou umiera,                              
hlucho, temno na vzchode, jak vprostred cmitera.   
Obloha v ťažkom smútku až k zemi sa zhýna
sťa mať biedna nad rakvou jediného syna.              
Hory, doly v pokore od Tatier k Dunaju.

Dole – sedliačik orie na nevlastnom poli,
a hore – ohník horí na Kráľovej holi.

IX.  svadba s kráľovnou víl

Pôjdeme my na ten sobáš
v žiare slnka, v hromov hluku,
ponad svetom, Janík, podáš
bielej kráľke pravú ruku.
Zaznie pieseň oslávenia,
rozlejú sa zemou zore;
svet zlý padne na kolená –
a národ náš vstane hore!Otázky k ukážkam

1)     Opíš kompozíciu diela Smrť Jánošíkova. (Aký je to útvar, koľko má spevov, ako sú označené...)

Lyricko-epická skladba, má 9 spevov označených číslami

2)     Urči, aký prozodický systém sa v básni uplatňuje. Vysvetli, na čom je založený.

Sylabický verš – je založený na rovnakom počte slabík vo veršoch.

3)     Vyznač v ukážke z 1. spevu polveršové prestávky.
Dieréza = polveršová prestávka sa označuje ll

Od Tatier k Dunaju  ll   siroty spievajú:
Dajže, Bože, šťastia ll hôrnemu šuhaju!       
Šťastia, Bože, šťastia ll  zrána i zvečera,
a to takou mierou, ll ako nám on merá.
Merá nám on, merá ll dukáty z klobúka, 
červenú angliu ll od buka do buka!

4)     Koľko slabík vo verši prevláda v ukážke z 1. spevu? Ako nazývame takýto verš?

12 – dvanásťslabičný verš

5)       Nájdi a označ v ukážkach verše, v ktorých Jánošík vystupuje ako:

*      legendárna postava z ľudovej slovesnosti, zodpovedajúca ľudovej predstave, povestiam a rozprávkam

*      predstaviteľ protifeudálneho odboja

*      národný buditeľ, bojovník za práva slovenského národa

*      alegorická bytosť

6)      Vysvetli, aké vlastnosti robia z Jánošíka typického hrdinu slovenského romantizmu – tzn.
napíš spoločné znaky Jánošíka a Janka z Kráľovej balady Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.

Titanizmus (bojuje za národ),
tragizmus (je popravený),
pesimizmus (zobrazuje posledné chvíle jeho života vo väzení a popravu),
individualizmus (sám je väzeň),
prostredie (pod šibenicou, vo väzení – pochmúrne),
historizmus (postava zo 17. storočia),
námet v ľudovej slovesnosti

7)      Pripíš vhodné slová (slovné spojenia) k jednotlivým ukážkam zo spevov tak, aby vystihovali podstatu spevu. Vyber z možností –
IV. sen o slobode,
VII poprava,
      I.  na slobode,
      III. rozlúčka duše ľudu s Jánošíkom
            IX.  svadba s kráľovnou víl,
           V. úvaha o smrti – treste za slobodu,
     II. väzenie

8)   Vieš vysvetliť, prečo si autor vybral zlapanie, väznenie a popravu Jánošíka a nie jeho dobrodružný život? (Ak nie, zamysli sa nad osudmi štúrovcov po revolúcii 1848 / 49.)

Lyricko-epickú skladbu písal po revolučných udalostiach v roku 1848 / 49. Štúrovci bojovali na strane víťaza (rakúskeho cisára), ale ten dané sľuby nedodržal, tzn. ich sny a predstavy sa nesplnili. 
Dokonca niektorí boli pod policajným dozorom (Ľ. Štúr), niektorí v emigrácii (M.M.Hodža) a iní sa skrývali pred vrchnosťou(J.M.Hurban).

9)  Vyber slová, z ktorých najviac cítiť prítomnosť symboliky  

Tatry, Dunaj, Kráľova hoľa, sokol, chalupy (chudoní), katiele (bohatí), kríž, rakva ....

10)   Napíš svoj názor - o kom povedal Jánošík nasledujúce slová: „...žiť nezná, nebožiatko, a zomrieť nemôže.“ (6. spev)

O Slovákoch - o svojom národe, ktorí v tom čase nemali svoj vlastný štát a slobodu, ale nechceli sa podvoliť maďarizácii a pripustiť, aby zahynuli ako národ.

11)  Prečítaj si 7. spev a vysvetli, v akom vzťahu je prírodný motív k atmosfére básne.

Aj príroda smúti nad smrťou Jánošíka – slnko sa skrylo, obloha otemnela/stmavla, vtáčiky prestali spievať. – Opis prírody ako pred búrkou.

12)  V 1. speve nájdi hyperbolu.

Hylerbola = zveličovanie

Bo kohos’ Jánošík na paloš načiara,   
tomu nespomôžu ani tria cisára;
alebo
a komu odpíše lístoček trirohý,
toho nezachránia múry do oblohy

13)    V ľubovoľnom speve nájdite príklad na kontrast (protiklad).

Tieň kríža mu na prsiach, na čele blesk žiari,
alebo
rúčky, nôžky krvavé - a úsmev na tvári.
alebo
svet zlý padne na kolená –  a národ náš vstane hore!
alebo
tu skovaný v okovoch, ale voľný vo sne

14)  Vyhľadajte a napíšte príklad na:
Sú aj mnohé iné, ako uvádzam
a/ metaforu           Tieň kríža mu na prsiach (genitívna metafora), s palmami pokoja
b/ personifikáciu   Slnce nad horou umiera
c/ prirovnanie        sťa mať biedna
d/ epiteton                        v zlatej kolíske
f/ zdrobneninu      Janíčko, srdiečko,  rúčka, lístoček...
g/ básnické zvolanie Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mne páni šibenice stroja!
Dajže, Bože, šťastia hôrnemu šuhaju!
h/ básnickú otázku ...a vy že odkedy ten biedny ľud drete?
i/ epizeuxu             Janíčko, Janíčko
                             Sloboda, sloboda
j/ inverziu              duša mladušká (prehodený slovosled)
k/ anaforu             Či to anjel poslaný s palmami pokoja?
                             Či prišla, mŕtvy ľud môj, k nemu duša tvoja?

            15) Ako nazývame oslovenie neprítomnej osoby – napríklad:
Či prišla, mŕtvy ľud môj, k nemu duša tvoja? Apostrofa

      16)   Zistite a dopíšte

autor
názov
Literárny útvar
Jánošík
1. slovenský film
Stanislav Štepka
Jááánošííík
Správa o hrdinovi
Divadelná hra
(Radošinské naivné divadlo)
Kolektívny
Jánošíkov poklad v Bielej skale
povesť
(libreto Ernest Bryll,
hudba Katarzyna Gartnerová)
Na skle maľované
muzikál
Jánošík
Trojzväzkový román.
Ján Cikkera
na libreto
Štefana Hozu
Ján  Lebiš
Jánošík
 Kolorovaný drevoryt

neznámy
-
Maľba na skle 
Ján Kulich
Jánošík
socha v Terchovej


      17)  Bonusová otázka:
a/ Zisti meno herca, ktorý hral legendárneho Jánošíka v československom  filme z roku  1935 (réžia: Martin Frič)             Herec: Paľo Bielik
      b/ Zisti, v ktorom roku bol natočený prvý slovenský film 1921 a aký mal názov Jánošík.


            18) Na základe pracovného listu napíšte do zošita ideovo – estetický rozbor skladby Smrť Jánošíkova

Lyricko-epickú skladbu Smrť Jánošíkova napísal Ján Botto,  po revolučných udalostiach v roku 1848 / 49. Sny a predstavy  Štúrovcov sa nesplnili. Dokonca niektorí boli pod policajným dozorom (Ľ. Štúr), niektorí v emigrácii (M.M.Hodža) a iní sa skrývali pred vrchnosťou(J.M.Hurban)  - preto sa zameriava na zlapanie, väzenie a popravu Jánošíka.
Má 9 spevov označených číslami:
I.                    na slobode,
II.                 väzenie
III.                rozlúčka duše ľudu s Jánošíkom
IV.                sen o slobode,
V.            úvaha o smrti – treste za slobodu
VI.    Uvažuje o Slovákoch - o svojom národe, ktorí v tom čase nemali svoj vlastný štát a slobodu, ale nechceli sa podvoliť maďarizácii a pripustiť, aby zahynuli ako národ.
VII   poprava,
      IX.   svadba s kráľovnou víl,
Jánošík je typický hrdina romantizmu, tzn. dielo má typické znaky slovenského romantizmu.
§      titanizmus (bojuje za národ),
§      tragizmus (je popravený),
§      pesimizmus (zobrazuje posledné chvíle jeho života vo väzení a popravu),
§      individualizmus (sám je väzeň),
§      prostredie (pod šibenicou, vo väzení – pochmúrne),
§      historizmus (postava zo 17. storočia),
§      námet v ľudovej slovesnosti
§      sylabický verš (12 slabičný)

Jánošík  v diele vystupuje ako:
*      legendárna postava z ľudovej slovesnosti, zodpovedajúca ľudovej predstave, povestiam a rozprávkam
*      predstaviteľ protifeudálneho odboja
*      národný buditeľ, bojovník za práva slovenského národa
*      alegorická bytosť (sobášom s kráľovnou víl sa stáva nesmrteľný)

Autor využil množstvo umeleckých výrazových prostriedkov:
§      Symboly (sokoli, Tatry, Duanj, kríž...)
§      Hylerbolu (Bo kohos’ Jánošík na paloš načiara, tomu nespomôžu ani tria cisára)
§      Protiklady (...svet zlý padne na kolená –  a národ náš vstane hore!)
§      Metaforu (Tieň kríža mu na prsiach - genitívna metafora)
§      personifikáciu (Slnce nad horou umiera)
§      prirovnanie     (sťa mať biedna)
§      epiteton          (v zlatej kolíske)
§      zdrobneninu   (Janíčko, srdiečko,  rúčka, lístoček...)
§      básnické zvolanie (Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mne páni šibenice stroja!)
§      básnickú otázku (...a vy že odkedy ten biedny ľud drete?)
§      epizeuxu         (Sloboda, sloboda)
§      inverziu           (duša mladušká - prehodený slovosled)
§      anaforu           Či to anjel poslaný s palmami pokoja?
  Či prišla, mŕtvy ľud môj, k nemu duša tvoja?
§      Apostrofu  (Či prišla, mŕtvy ľud môj, k nemu duša tvoja? )


Postava Jánošíka bola a je vďačným zdrojom inšpirácie mnohých umelcov – spisovateľov, skladateľov, výtvarných umelcov, sochárov, režisérov. Aj prvý slovenský film natočený v r. 1921 bol Jánošík. Muzikál Na skle maľované kvôli jeho popularite bol v repertoári SND 30 rokov.
           ,